САРНАЦЬКИЙ Олександр Петрович

 

САРНАЦЬКИЙ Олександр Петрович
Сарнацький Олександр Петрович 
Доктор історичних наук, доцент 
професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Запорізького національного технічного університету
Контакти:

Робоча адреса: 69063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського,64
Телефон робочий: (061) 7698253

 

Наукова біографія

 

      Народився 7 вересня 1954 р. у м. Запоріжжя. В 1981 р. закінчив Київський державний університет  імені Т. Г. Шевченка (КДУ). Кандидатська дисертація на тему: “Діяльність більшовистських організацій України по залученню демократичної інтелігенції на бік робітничого класу в роки нового революційного піднесення (1910-1914 рр.)” за спеціальністю 07. 00.01– історія КПРС була захищена 1989 р. в КДУ імені Т. Г. Шевченка.

 

Докторська дисертація на тему: “Російський самодержавний апарат та українські політичні партії (1900-1917 рр.)”за спеціальністю 07.00.01 – історія України захищена 2008 р. в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.


Автор більше ніж 40 наукових публікацій, особистої монографії, близько 20 методичних рекомендацій, співавтор шести колективних навчальних посібників і монографій.

 

        Основні наукові напрями роботи:
Серед напрямків наукової роботи Сарнацького О.П. є суспільно-політичне життя в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.; міжнародні відносини та світова політика.

 

        Викладацька діяльність:
        Викладацько-наукова діяльність розпочалася з 1982 р. і  триває по сьогодення. Зараз працює на посаді професора кафедри міжнародних економічних відносин Запорізького національного технічного університету.

 

        Основні публікації:
1. Сарнацький О. П. Адміністративно-цензурні утиски царизмом легальної періодичної преси українських політичних партій у 1900―1907 рр. /             О. П. Сарнацький // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.  ― 2003. ― № 2 (21). ― С. 162―172.
2. Сарнацький О. П. Адміністративні й цензурно-судові утиски царизмом легальної періодичної преси українських політичних партій у 1910―1914 роках / О. П. Сарнацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія : [зб. наук. праць / відп. ред. Слюсаренко А. Г. та ін.]. ― К. : ВПЦ „Київський університет”, 2003. ― Вип. 70.― С. 143―148.
3. Сарнацький О. П. Ставлення царської прокуратури та суду щодо діяльності членів УСДРП Чернігівщини в умовах Першої російської революції // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету : [зб. наук праць / редкол.: Турченко Ф. Г. (голова) та ін.]. ― Запоріжжя : Просвіта, 2004. ― Вип. XVIII. ― С. 76―80.
4. Сарнацький О. П. Адміністративно-цензурні утиски царизмом друкованих органів УДРП в роки першої російської революції (1905–1907 рр.) / О. П. Сарнацький // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки : [зб. наук. праць / редрада.: Андрушенко В. П. (голова) та ін.]. ― К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. ― Вип. 2. ― С. 72―82.
5. Сарнацький О. П. Царизм та українські політичні партії (1900–1917 рр.) : Монографія / Сарнацький О. П. ― Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. ― 709 с.

 

В 2015 році О.П. Сарнацький написав та видав навчальний посібник "Міжнародні відносини та світова політика" (перша половина ХV11 ст. - 1918 р., Запоріжжя, "Інтер-М", 2015. 

 

 

Нагороди:
Сарнацький О.П. нагороджений  Почесною Грамотою МОН України (2000 р.) за сумлінну науково-педагогічну працю та Нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2007 р.) за довгу і старанну науково-педагогічну працю.
.
 


Обновлен 30 июн 2017. Создан 12 июн 2017